หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว
สาธารณสุขในตำบลหนองนกแก้ว
วัดหนองเค็ด
วัดช่องกลิ้งช่องกรด
วัดหนองจั่น
วัดหนองนกแก้ว
สถานที่สำคัญในตำบลหนองนกแก้ว
อบต.หนองนกแก้ว
อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
1
2
3
 
นายยุทธนา ระพิทย์พันธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 034-687-648
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 

กิจกรรม

 

กิจการสภา

 
 
 

ข่าวสาร
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านหนองนกแก้ว รห [ 29 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 41 
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 40 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพลอง-หนองจั่น หมู่ที่ 4 [ 1 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 73 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านหนองนก [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 33 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 72 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 80 
   
 
   
 


ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตตำบลหนองนกแก้วและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสั [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]

   
   
 
 
 
 

กระดานสนทนา
   
 
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารงานของอปท. สามารถสอบถามได้ค่ะ (18 มิ.ย. 2563)    อ่าน 242  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ให้บริการแล้วค่ะ (1 เม.ย. 2563)    อ่าน 478  ตอบ 2  
   
 
   
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
   
   
 
การประชุมแผนการตรวจราชการด้วยระบบทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) กปต. มท 0811.1/ว1217  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ Thailand Rabies Awards 2021 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3364  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1224 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว72, ว73, ว74, ว75  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1223  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว1221 [เอกสารแนบ]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1222  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ-บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7914-7964 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว1193  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1203  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1214  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ ในรูปแบบแผ่นซีดี กศ. มท 0816.4/ว1161 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1207  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1206  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว1202  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย กสว. มท 0820.2/ว1201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด (เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน) (รูปแบบออนไลน์) กสว. มท 0820.3/ว1200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR Code]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1194  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจักการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1190  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 กศ. มท 0816.3/ว1191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รายงานภาพรวมผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.6/ว1166  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0810.6/ว1184  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
   
 
   
   
 
กจ 0023.3/ว 10298 หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 14 มิ.ย. 2564 ]    
กจ 0023.3/ว 10045 แนวทางการบริหารจัดการเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปสำหรับสถานศึกษาตามระเบียบ มท.ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสัง  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
กจ 0023.3/ว 10144 รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
กจ 0023.3/ว 10034 แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19)  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
กจ 0023.3/ว 10031 การพิจารณาผ่อนคลายการห้ามดำเนินการเฉพาะกรณี ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20)  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
กจ 0023.3/ว 10050 การเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
กจ 0023.3/ว 390 การสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ 8 มิ.ย. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 9880 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 8 มิ.ย. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 9573 การสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ 2 มิ.ย. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 9575 สำรวจข้อมูลจำนวนเงินที่เรียกคืนจากผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการอื่นซ้ำซ้อน  [ 2 มิ.ย. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 9562 ขอความร่วมมือยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 2 มิ.ย. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 9562 ขอความร่วมมือยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 2 มิ.ย. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 9417 การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 มิ.ย. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 9414 แนวทางปฏิบัติ กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม  [ 1 มิ.ย. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 9415 แนวทางการสนับสนุนอาหารกลางวัน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 1 มิ.ย. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 9485 การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  [ 1 มิ.ย. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 9447 แนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อนำไปจ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย)  [ 1 มิ.ย. 2564 ]  
กจ 0023.2/ว 9282 การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
กจ 0023.4/ว 9200 แจ้่งผลการประชุม ศปก. ศบค.2019 เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 9261 การสำรวจข้อมูลคลองส่งน้ำ (คลองไส้ไก่) ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ [ แนบ1 ]  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
   
 
   
   
 
อบต.หนองบัว (กองช่าง)ตรวจสอบพื้นที่ [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.ไล่โว่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงนส่วนตำบลเพื่อเ [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.ไล่โว่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.หนองบัว (กองสวัสดิการสังคม) มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา [ 9 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองนกแก้ว ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 9 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
อบต.หนองบัว (กองสวัสดิการสังคม) โครงการออกกำลังกายด้วย ไลน์แดนซ์ [ 9 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.ลิ่นถิ่น จดหมายข่าว เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
ทต.ลิ่นถิ่น ประกาศเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ [ 1 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
อบต.หนองนกแก้ว ประชาสัมพันธ์ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับตลาดนัดเพื่ [ 31 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
อบต.หนองนกแก้ว โครงการวันงดสูบบุหรี่โลกเพื่อมาลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เลือกสิ่งดีๆให้ชีวิตและครอบคร [ 31 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
อบต.หนองนกแก้ว เรียนรู้ ป้องกัน โรคสัมปีสกิน ( lumpy skin Disease) ในสัตว์ชนิดโคกระบือ [ 31 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
อบต.หนองนกแก้ว ประกาศกำหนดเขตโรคระบาด ชนิดโรค ลัมปีสกิน ( lumpy skin Disease) ในสัตว์ชนิดโคกระ [ 31 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
อบต.หนองนกแก้ว ประชาสัมพันธ์ความรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 31 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
อบต.หนองนกแก้ว แจ้งกำหนดดการเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว [ 27 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
อบต.หนองนกแก้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้ [ 21 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
   
 
   
 
 
ผลิตภัณฑ์
O
T
O
P
ดูทั้งหมด

ผ้ามัดหมี่โทเร

วัดช่องกลิ้งช่องกรด
สถานที่สำคัญ
T
R
A
V
E
L
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการอบต.หนองนกแก้ว
  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใช้
  ปรับปรุง
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ : 034-687-648 โทรสาร : 034-687-648
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม 1,842,873 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
อบต.หนองนกแก้ว
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
เทศบาลเมืองชุมแสง